Wyciąg ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej
diecezji gliwickiej.


1. Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) jest wspomaganie proboszcza, jako jej przewodniczącego, w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.
2. Kadencja PRD trwa 5 lat.
3. Członkiem PRD może zostać jedynie katolik, zaangażowany w życie parafii oraz posiadający społeczny autorytet.
4. Członkowie PRD powinni być dobierani według kryteriów: reprezentatywności, kompetencji oraz przydatności.
7. W skład PRD wchodzą członkowie: a) z urzędu: kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach (...) b) z nominacji: przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpast. rodzin, SRK itp. (...) inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe c) z wyboru parafian.
8. Członkowie PRD z poprzedniej kadencji mogą być ponownie wybrani. (...)
13. Przynależność do PRD jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.
14. Zebrania PRD zwołuje proboszcz i im przewodniczy. Rada posiada jedynie głos doradczy.
15. Ewentualne nieporozumienia powstałe między PRD, a proboszczem rozstrzyga Dziekan. Władzą odwoławczą od decyzji Dziekana jest Kuria Diecezjalna. 16. Członkowie PRD mają obowiązek wspierania proboszcza w poczynaniach związanych z prowadzeniem parafii.
17. Proboszcz powinien przedstawić PRD inicjatywy duszpasterskie i gospodarcze oraz zasięgnąć opinii na ich temat. Podjęte inicjatywy Rada powinna wspierać i pomagać w ich realizacji.
18. Członkowie PRD powinni troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła, poprzez obowiązkowe uczestniczenie w spotkaniach ogólnodiecezjalnych, rejonowych lub dekanalnych, służących temu celowi.
19. Ważniejsze ustalenia PRD winny być podane do wiadomości całej wspólnocie parafialnej.
22. Członkowie PRD spotykają się z biskupem przeprowadzającym wizytację kanoniczną i informują go o sprawach związanych z działalnością parafii.